De Groene Spijker

Flexibel Origineel Vakbekwaam

Voorwaarden

Algemene voorwaarden "De Groene Spijker"
 

Artikel 1. Definities.
Ondernemer: De Groene Spijker
F.M.N.Lammers
Opdrachtgever: Natuurlijk of rechtspersoon of bedrijf die een overeenkomst sluit met de ondernemer.
Werkzaamheden:Het voorbereiden en/of uitvoeren van werkzaamheden in en om de tuin overeengekomen tussen ondernemer en opdrachtgever, en/of leveren van dode- en levende materialen.
Uurtarief: Tarief tegen welk ondernemer één uur werk verricht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden zijn op elke overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 3. De offerte
De ondernemer is verplicht relevante informatie t.a.v. de uitvoering van de werkzaamheden te verkrijgen, de opdrachtgever is verplicht deze te verstrekken.
De offerte zal schriftelijk of elektronisch worden verstrekt.
De offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij anders is overeengekomen, en kan niet worden gewijzigd tijdens deze periode.
De offerte is werkomschrijvend. De omschrijvingen zijn in die mate gedetailleerd, dat de opdrachtgever duidelijk de werkzaamheden kan beoordelen.
De offerte meldt een indicatie van aanvang.
In de offerte staat duidelijk vermeld op welke basis de werkzaamheden worden uitgevoerd: aanneming, regie of een combinatie van beide. De ondernemer kan posten in een aangenomen offerte vermelden als stelpost.
Bij aanneming wordt een vast bedrag overeengekomen tegen welke de werkzaamheden in de offerte worden uitgevoerd. De prijs wordt exclusief en inclusief BTW opgegeven.
Bij regie wordt na werkzaamheden een duidelijke opgave gedaan van prijsfactoren als uurtarief en stukprijs van geleverde producten. Het aantal uur gewerkt inclusief reistijd worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
De offerte vermeldt de wijze van betaling en betalingsvoorwaarden.
De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendomsrecht op alle verstrekte tekeningen, schetsen e.d. alsook de offerte. Bij eerste verzoek van de ondernemer dienen ze te worden geretourneerd.
Het is de opdrachtgever verboden de tekening e.d. te vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar te maken of te overleggen aan een andere ondernemer.
Als de opdracht voor de uitvoering van de offerte niet aan de ondernemer wordt verstrekt, dient deze alle ontwerpen e.d. binnen twee weken te retourneren, tenzij een bedrag is overeengekomen ter vergoeding van voorbereidingstijd. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden het ontwerp zelf uit te voeren dan wel door derden uit te laten voeren.
Onderhoudsoffertes worden voor een jaar vastgesteld, binnen deze termijn kan het contract niet opgezegd worden. Voor het opvolgende jaar wordt uiterlijk oktober een nieuwe offerte uitgebracht, welke geaccepteerd dan wel geweigerd dient te worden binnen twee weken na dagtekening.

 

Artikel 4. Prijs en wijzigingen.
Prijzen worden weergegeven in- en exclusief BTW. Prijswijzigingen van overheidswegen worden doorberekend aan de klant. Andere kostprijsbepalende prijswijzigingen die plaatsvinden tussen het uitbrengen van de offerte en de oplevering worden doorberekend als deze periode meer dan 2 maanden bedraagt. Als de prijsverhoging meer dan 10 % van de overeengekomen som bedraagt, kan de opdrachtgever binnen 8 dagen zonder verdere verplichtingen opzeggen. Als de verhoging minder dan 10 % bedraagt, wordt de opdracht uitgevoerd voor dit verhoogde bedrag. De ondernemer dient de reden van verhoging aannemelijk te maken.
Wijzigingen ten opzichte van de offerte die leiden tot een hogere kostprijs, worden als meerwerk beschouwd, als deze leiden tot een lagere kostprijs als minderwerk, en wordt via nacalculatie verrekend.
Meer- of minderwerk wordt van te voren overlegd en alleen uitgevoerd als daar door beide partijen voor is getekend.

 

Artikel 5. Oplevering.
De werkzaamheden zullen na beëindiging mondeling worden nabesproken. Na deze toelichting worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd.

 

Artikel 6. Kwaliteit.
De ondernemer staat in voor de soortechtheid van de geleverde goederen, overeenkomstig de offerte. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op de kwaliteit van grond en zand e.d. Deze kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de kwaliteit van deze zaken aanwezig in de tuin, tenzij daar speciaal op gewezen is door de opdrachtgever. Na vermenging van oude en nieuwe grond kan nergens aanspraak op worden gemaakt.
De ondernemer staat in voor de hergroei van levende materialen, mits de opdrachtgever de verzorging zoals besproken tijdens de oplevering wordt nagekomen, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- of terreinomstandigheden of overmacht.

 

Artikel 7. Opschorting.
In geval van overmacht kan de ondernemer de verplichtingen uitstellen. Als het uitstel langer dan 3 maanden duurt, kan de overeenkomst zonder verdere verplichtingen worden beëindigd. Reeds gedane werkzaamheden worden dan naar rato in rekening gebracht, welke de opdrachtgever verplicht is te betalen.
Uitgezonderd van de termijn van 3 maanden is beplanting. Als de ondernemer het noodzakelijk acht de aanplant op te schorten in verband met het aanslaan ervan kan deze dit tot een jaar na dato doen. Met de opdrachtgever wordt overlegd over het uitvoeren van de uitgestelde werkzaamheden.
Als de opdrachtgever verzoekt om uitstel van werkzaamheden, kan dit in overleg met de ondernemer, en onder voorwaarde als genoemd in artikel 4.1.

 

Artikel 8. Betaling.
Betaling dient te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum.
Gespreide betaling dient te worden uitgevoerd zoals beschreven in de offerte.
Als de ondernemer een gespreide betaling in de offerte voorstelt, maar de opdrachtgever kiest voor een betaling van te voren in eens, heeft deze recht op een korting van 2,5 % op het offertebedrag.

 

Artikel 9. Niet-tijdige betaling.
De opdrachtgever is in verzuim als de betalingstermijn van 2 weken is verstreken. De ondernemer stuurt dan een herinnering tot betaling binnen 1 week.
Als deze termijn verstreken is zal de ondernemer rente gaan berekenen over het te betalen bedrag, ter hoogte van de wettelijk rente.
De ondernemer kan de overeenkomst zonder verdere verplichting voor onbepaalde tijd opschorten bij niet-tijdig betalen.
Kosten gemaakt om tot een betaling te komen zullen worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 

Artikel 10. Contractbeëindiging.
Bij overlijden van de ondernemer of beëindiging van de onderneming voor de voltooiing van de werkzaamheden zal de overeenkomst zonder verdere verplichting worden ontbonden, uitgezonderd de betaling van reeds gedane werkzaamheden.
De klant is hierbij vrijgesteld van bepalingen in artikel 3.10, 3.11 en 3.12.
In geval van overlijden of faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever kan de ondernemer de werkzaamheden tijdelijk opschorten. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen. Met de rechtverkrijgenden van de opdrachtgever wordt na een gepast periode overlegd over de beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid.
De ondernemer is aansprakelijk voor schade aantoonbaar ontstaan tijdens werkzaamheden aan gebouwen, personen of eigendommen van personen als gevolg van nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerd handelen dor de ondernemer of onderaannemers tot een maximum van €2.500.000.
De opdrachtgever dient van te voren in te schatte risico's te melden dan wel maatregelen te treffen deze risico's te verminderen.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door verwijtbaar gedrag namens de opdrachtgever.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door vroegtijdig gebruik van (een gedeelte van) het werk.

 

Artikel 12. Klachten.
klachten ten aanzien van de uitvoering van de opdracht dienen zo snel mogelijk kenbaar gemaakt worden aan de ondernemer.
Voor de oplevering kunnen deze klachten mondeling worden besproken en tot een oplossing worden gebracht.
Na oplevering dienen klachten volledig en schriftelijk te worden ingediend bij de ondernemer.
Binnen 4 weken na dagtekening van de klacht zal contact worden opgenomen over een oplossing van de klacht. Binnen redelijkheid zal worden getracht deze op te lossen zonder meerprijs, echter als deze klacht al tijdens de werkzaamheden had kunnen worden opgelost, zal hier wel een meerprijs berekend worden.
Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost zal na overleg een derde persoon worden gevraagd te bemiddelen.
Klachten als gevolg van niet handelen door opdrachtgever zoals besproken tijdens de oplevering zullen worden opgelost tegen meerprijs.